Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Του Β. Πολύδωρα


Senior Member

Status: Offline
Posts: 136
Date:
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Του Β. Πολύδωρα 


 


 


ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ


Του Βύρωνα Γ. Πολύδωρα


 


 


Στα πλαίσια της υλοποίησης του Κυβερνητικού Προγράμματος της ΝΔ, το οποίο εμπιστεύτηκε ο Ελληνικός λαός στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, η Κυβέρνηση Καραμανλή προχώρησε στην ψήφιση νόμων, στην έκδοση Υπουργικών αποφάσεων καθώς και στην κατάρτιση προεδρικών διαταγμάτων.


Οι εν λόγω νομοθετικές πρωτοβουλίες αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο  θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και στην ανάπτυξη της Οικονομίας.


Ειδικότερα:


Στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ελήφθησαν αντιγραφειοκρατικά  μέτρα που αφορούν την καθημερινή επαφή του πολίτη με τη Διοίκηση και ειδικότερα  τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων των Υπουργών, τη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής απλούστευσης διαδικασιών, την αστική ευθύνη των υπαλλήλων για μη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις, την υποχρέωση άμεσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, την κατάργηση πληθώρας βεβαιώσεων ή δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων.


Προβλέφθηκε η σύσταση Εθνικού Δημοτολογίου, υπήρξε νομοθετική μέριμνα για  τη κατάρτιση νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα για τους ΟΤΑ, νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς  και η εξασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των οικονομικών των ΟΤΑ  Α΄βαθμού με τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω δανείων από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δήμων.


 


Στον χώρο της Δημόσιας Τάξης ψηφίσθηκε  νόμος, ο οποίος συνέβαλλε στην καλύτερη προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Με άλλο νόμο, προκειμένου να προστατευθεί και να ενισχυθεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, στα πλαίσια της προώθησης της κοινωνικής αλληλεγγύης, καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 το ΛΑΦΚΑ (ειδική εισφορά που παρακρατείτο από τις συντάξεις του Δημοσίου). Επίσης δόθηκαν κίνητρα για την απόσυρση των δικύκλων.


 


Πάλι στον χώρο του ΥΠΕΣΔΑ ψηφίσθηκε ο νόμος για τη μερική απασχόληση με επιδίωξη την απλούστευση των διαδικασιών, την ορθολογική κατανομή του αριθμού των προσλαμβανομένων. Πλέον η πρόσληψη των μερικώς απασχολουμένων γίνεται με ευθύνη του ιδίου του φορέα (δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), μέσω επιχειρησιακών σχεδίων και βεβαίως μέσω ελέγχου του ΑΣΕΠ, τα δε κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναδιαρθρώθηκαν με γνώμονα την ευρύτερη κάλυψη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Διευθετήθηκε δε νομοθετικά και το πρόβλημα των συμβασιούχων του δημοσίου με την πρόβλεψη αθροιστικώς προϋποθέσεων για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και τέλος  προβλέφθηκε η μοριοδότηση πολλών εξ αυτών σε επόμενους διαγωνισμούς.


 


Στα πλαίσια της συμβολής της Χώρας μας για την διαμόρφωση μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής κατά της διεθνούς τρομοκρατίας υιοθετήθηκε, στα πλαίσια της εναρμόνισης της νομοθεσίας με την κοινοτική, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και θεσπίσθηκαν αυστηρότερες διατάξεις που αφορούν τις ποινές για την συγκρότηση τρομοκρατικών οργανώσεων .


 


Στον χώρο της Παιδείας προβλέφθηκε η ίδρυση 8 νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μειώθηκαν τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα των τελευταίων τάξεων των Ενιαίων Λυκείων,  καταργήθηκαν οι εξετάσεις της Β΄ Λυκείου και της Γ΄ Εσπερινών Λυκείων, προβλέφθηκε δε η καθιέρωση γραπτών εξετάσεων στο νέο ΔΙΚΑΤΣΑ.


 


Στον χώρο της Οικονομίας προβλέφθηκαν διατάξεις (νέος φορολογικός νόμος και νέος επενδυτικός – αναπτυξιακός νόμος) για την προαιρετική περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με αντικειμενικές διαδικασίες, για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, θεσπίσθηκαν κίνητρα για επενδύσεις, με επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης επιχειρήσεων με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης και την επιδίωξη της ενίσχυσης της Ελληνικής περιφέρειας. Λύθηκε το θέμα των πανωτοκίων και προωθείται νέο πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.


 


Στον χώρο του Αθλητισμού θεσπίσθηκαν διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα (αμετάτρεπτο των ποινών φυλάκισης σε χρηματικές όσων συλλαμβάνονται για πράξεις βίας στα γήπεδα και την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών με την αυτόφωρη διαδικασία) . Επίσης τα δικαιοδοτικά όργανα στο χώρο της αθλητικής δικαιοσύνης στελεχώνονται πλέον με δικαστές .


 


Στον χώρο των δημοσίων έργων καταργήθηκε ο μαθηματικός τύπος, ως σύστημα ανάθεσης  των δημοσίων έργων, ο οποίος είχε οδηγήσει σε μια πανθομολογούμενη συμπαιγνία των επιχειρήσεων, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό  και με μεγάλο κόστος για το Δημόσιο. Επιπλέον θεσπίσθηκε η ανάθεση στον απόλυτο μειοδότη, η δε διαδικασία ανάθεσης γίνεται ταχύτατη και διεξάγεται με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ελήφθησαν δε μέτρα για την αποτροπή των υπερβολικών  εκπτώσεων και θεσπίσθηκε χρονικό όριο για την περαίωση της διαδικασίας ανάθεσης. Επίσης, ως γνωστόν, ψηφίσθηκαν μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ο γνωστός νόμος για τον «βασικό μέτοχο» .


 


Στον χώρο του Τουρισμού ιδρύθηκε το Υπουργείο Τουριστικής      Ανάπτυξης ως βασικός εκφραστής  της  Ελληνικής  τουριστικής   πολιτικής . Υπήρξε δε μέριμνα για νομοθετική ρύθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Στο χώρο της Υγείας τέθηκαν σε νέα βάση οι σχέσεις πολίτη – ασθενή -ασφαλισμένων και θεσμοθετήθηκε ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


 


Στον χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, όργανο πολύτιμο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας μας και ψηφίσθηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο έλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων του Γ΄ΚΠΣ να γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προβλέφθηκαν κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μειώθηκε η φορολογία των επιχειρήσεων, ιδρύθηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή ως ανεξάρτητη αρχή, προβλέφθηκε δε  με σειρά μέτρων που έλαβαν νομοθετικό περιεχόμενο, η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων.


 


Μονολεκτικά, μπορούμε να υπογραμμίσουμε πέντε δράσεις που αποτελούσαν προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ και οι οποίες είχαν έντονο και ουσιαστικό  κοινωνικό χαρακτήρα. δράσεις καθαρά υπέρ των αδυνάτων:


v     Τακτοποίηση της εκκρεμότητας των συμβασιούχων


v     Ρύθμιση «πανωτοκίων»


v     Ρύθμιση χρεών μικρομεσαίων επιχειρήσεων


v     Μέτρα υπέρ των πολυτέκνων, και


v     Κατάργηση του ΛΑΦΚΑ και ρύθμιση του τρόπου και χρόνου καταβολής των αναδρομικών.


 


 


 


 


                                                                                                                         __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard